Poznaj Polskę i
jej sąsiadów z Polą Neis 

Rekord Polski w liczbie odwiedzonych muzeów, restauracji i atrakcyjnych miejsc.
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
reklama1
reklama2
reklama3
reklama4
reklama5
reklama6
reklama7
reklama8
reklama9
r10
r11
r12
r13
r14 
r15 
r16 
r17 
 r18
r19 
 r20
r21 
 r22
 r24
 r25
 r26
 r27
r28 
r29 
r30 
r33 
REJESTR KLAUZUL

REJESTR KLAUZUL

XVII AmC 890/10

Sławomir Grzeszczak

W przypadku niemożności polubowego zakończenia sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpoznania ewentualnych sporów z uczestnikiem jest sąd we Wrocławiu


XVII AmC 1931/10

Krzysztof Karolewski - Biuro Turystyki Aztek w Kaliszu

Biuro nie zwraca pieniędzy z tytułu nie wykorzystanych przez uczestnika świadczeń z jego winy (np.:spóźnienie się na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu).


XVII AmC 1158/10

Alicja Przygoda-Ciągło - Supertramp w Krakowie

Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody i ma obowiązek je pokryć w miejscu ich powstania z własnych środków


XVII AmC 2961/10

Paulina Beinas - Biuro Podróży "Filoktitis"

B.P. Filoktitis nie zwraca świadczeń, których uczestnik nie wykorzystał w czasie trwania imprezy, z winy leżącej po stronie uczestnika


XVII AmC 2090/10

Monika Wolf - Biuro Turystyczne Watra Travel z/s w Słupsku

c/ jeżeli wada nie została usunięta, po powrocie uwagi winny być wniesione pisemnie w oparciu o skargę złożoną u rezydenta nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy


XVII AmC 2674/10

Marzena Tabor - Agencja Turystyczna "Erbus"

Agencja Turystyczna "Erbus" zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu braku wymaganego minimum uczestników


XVII AmC 1770/10

Włodzimierz Kołodziejski - Biuro Turystyki i Edukacji w Zielonej Górze

Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być wniesione nie później niż do 14 dni od zakończenia imprezy.


XVII AmC 2675/10

Marzena Tabor - Agencja Turystyczna "Erbus"

Uczestnicy zobowiązują się do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie lub osób będących pod ich opieką w czasie trwania imprezy i w miejscu ich powstania


XVII AmC 528/10

Urszula Dufrat - Active-Camp Integracja, Rekreacja, Wypoczynek w Trzebnicy

Organizator nie zwraca wartości świadczeń, których uczestnik nie wykorzystał w czasie trwania imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika


XVII AmC 2006/10

Robert Baran - Biuro Podróży Fun Tour z siedzibą w Łodzi

W przypadku nie wykonania umowy przez B.P. "Fun Tour" Klientom przysługuje prawo reklamacji w terminie 7 dni od zakończenia imprezy


XVII AmC 2402/10

Marzena Zalczyk - Daga Marzena Zalczyk w Gliwicach

Wszelkie spory wynikłe z Umowy-Zgłoszenia zawartej z uczestnikiem podlegają kompetencjom sądu Organizatora.


XVII AmC 3149/10

Wiesław Januć

Biuro przyjmuje reklamacje w ciągu 10 dni od daty zakończenia obozu


XVII AmC 3150/10

Wiesław Januć

Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwe Wydziały Cywilne Sądów Rejonowych stosowne dla siedziby Biura


XVII AmC 2415/10

Anna Rojek - Firma Usługowo - Turystyczna Gunar z siedzibą w Jastrzębie Zdroju

Biuro nie bierze odpowiedzialności za utracone w czasie imprezy rzeczy oraz przedmioty wartościowe


XVII AmC 2913/10

Krzysztof Cieślak

Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy (bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów), jeżeli cena imprezy wzrośnie o więcej niż 7%.


Strona 1 z 11

POZNAJ Z POLĄ NEIS SĄSIADÓW POLSKI

Niemcy

flaga niemiec mala

Rosja

flaga-rosji-mala

Litwa

flaga-litwy-mala

Białoruś

flaga-bialorusi-mala

Ukraina

flaga-ukrainy-mala

Słowacja

flaga-slowacji-mala

Czechy

flaga-czech-mala
Niemcy Rosja Litwa Białoruś Ukraina

Słowacja

Czechy